Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOP

 

Obsah

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 2. ZÁKLADNÉ POJMY 
  1.     2.1. Predávajúci 
  2.     2.2. Kupujúci 
  3.     2.3. E-shop
  4.     2.4. Spotrebiteľ
  5.     2.5. Výrobca 
 3. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY 
  1.     3.1. Oznámenie predávajúceho spotrebiteľovi o predzmluvných informáciách 
  2.     3.2. Objednávka 
  3.     3.3. Zmena a zrušenie objednávky 
  4.     3.4. Odstúpenie od zmluvy
 4. KÚPNA CENA TOVARU 
 5. ČAS DODANIA TOVARU 
 6. MIESTO DODANIA TOVARU 
 7. DORUČOVANIE TOVARU 
 8. DODANIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 
 9. REKLAMAČNÝ PORIADOK 
 10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej kupujúci a na strane druhej predávajúci, spoločnosť Fine Art STUDIO, s. r. o., so sídlom Strmý vŕšok 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 45 847 762, IČ DPH: 2023117316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 67632/B pri uzatváraní zmlúv na diaľku, resp. pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu, E-shopu, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.oilandia.com

 

 1. ZÁKLADNÉ POJMY 

 

 1.     2.1. Predávajúci: 

Predávajúcim sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť Fine Art STUDIO, s. r. o., so sídlom Strmý vŕšok 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 45 847 762, IČ DPH: 2023117316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 67632/B.

 

 1.     2.2. Kupujúci: 

Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmlúv s predávajúcim vystupuje ako spotrebiteľ, fyzická osoba – podnikateľ a každá právnická osoba.

 

  1.     2.3. E – shop:

E – shopom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho, spoločnosti Fine Art STUDIO, s. r. o., so sídlom Strmý vŕšok 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 45 847 762, IČ DPH: 2023117316, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 67632/B, umiestnený na internetovej stránke www.oilandia.com.

 

  1.     2.4. Spotrebiteľ: 

Spotrebiteľom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

 

  1.     2.5. Výrobca: 

Výrobcom sa rozumie osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Turecka, alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca, ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku.

 

 1. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY 

 

 1.     3.1. Oznámenie predávajúceho spotrebiteľovi o predzmluvných informáciách

Pred uzavretím zmluvy na diaľku, resp. pre odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu, predávajúci týmto jasne a zrozumiteľne a spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie oznamuje tieto informácie:

 1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 3. telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
 4. adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
 5. celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
 6. cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 7. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
 8. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
 9. informáciu o nemožnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 10. informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých, okrem prípadu, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 11. informáciu o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,
 12. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby v zmysle ustanovenia § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 13. informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje ustanovenie § 502 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 14. informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 15. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 16. informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 17. informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné.
 18. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  1.     18.2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka 

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúcu dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. 

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke predávajúceho. 

Pre prípad, že objednávku realizuje fyzická osoba ako spotrebiteľ, do objednávkového formulára uvedie svoje meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Pre prípad, že objednávku realizuje fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, do objednávkového formulára uvedie obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu po odoslaní objednávky na poslať na e-mail zadaný kupujúcim potvrdenie o prijatí objednávky. Následne sa predávajúci zaväzuje odoslať kupujúcemu informácie viažúce sa k stavu objednávky kupujúceho. 

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, resp. k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailom) zo strany predávajúceho, pričom tento si súčasne vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny už objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke prevádzkovateľa v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien toho daného tovaru). 

Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je predávajúci zaviazaný prijať. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

  1.     18.3. Zmena alebo odvolanie objednávky 

Do času, kým nebol tovar kupujúcemu odoslaný, má kupujúci právo svoju objednávku zmeniť alebo odvolať a to bez toho, aby si predávajúci účtoval prípadne penále alebo iné poplatky. 

V prípade, že už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu alebo zmene objednávky podľa tohto bodu VOP, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, prípadne sa kupujúci zaväzuje doplatiť rozdiel medzi pôvodnou objednávkou a zmenenou objednávkou a to v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim alebo predávajúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Uvedená možnosť sa nevzťahuje na prípady, kedy bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, kedy bol tovar vyrobený na mieru alebo kedy bol tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

 

  1.     18.4. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zákonnej lehote do 14 dní od prevzatia tovaru v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: Fine Art STUDIO, s. r. o., Strmý vŕšok 33, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica alebo prostredníctvom e-mailu odoslaného predávajúcemu na e-mail: info@oilandia.com

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla a jej účastníci sú povinný vrátiť si poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU 

 

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v e-shope predávajúceho, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Kupujúci sa po uzavretí kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane poštovného a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený si vybrať:

 1. Online platba kartou - platba kartou online na účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet
 2. Online platba bankovým prevodom

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Cena nezahŕňa poradenskú činnosť, dopravu ani žiadne iné náklady, pokiaľ tieto nie sú uvedené v definícii produktu. Cena tovaru je stanovená na základe platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia“ alebo “výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Pre prípad, ak sa kupujúci aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci a kupujúci medzi sebou dohodnú platobné a dodacie podmienky individuálne. Pri doručení objednávky do ČR kupujúci platí cenu tovaru a dopravu v prepočte na Kč podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).

 

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, prípadne tento neprevezme, predávajúci má právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednaný tovar bude zo strany predávajúceho zaslaný email so žiadosťou o informáciu vzťahujúcu sa na ďalší postup s jeho objednávkou. ,. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu spätnú väzbu a to v lehote 7 dní odo dňa odoslania emailu. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ má právo na náhradu nákladov spojených s prepravou a táto suma bude pripočítaná k celkovej cene zásielky. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a kupujúci nemá právo na vrátenie kúpnej ceny. 

 

 1. ČAS DODANIA TOVARU 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v čo najkratšej čase po obdržaní elektronického formuláru s objednávkou a po uhradení kúpnej ceny, avšak najneskôr v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Kupujúci vytvorením objednávky súhlasí s predĺžením dodacej lehoty pre prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. V prípade, ak kupujúci objedná tovar neštandardných rozmerov alebo tovar ťažší ako 30 kg, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas s poskytnutím osobných údajov zmluvnému za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

 

 1. MIESTO DODANIA TOVARU 

 

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.

 

 1. DORUČOVANIE TOVARU

 

Kupujúci má právo vybrať si spôsob doručenia tovaru do miesta dodania a ti z nasledujúcich možností: :

 1. Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim alebo balíkom na poštu
 2. Doručenie kuriérom GLS, SPL, prípadne iné 
 3. Osobný odber u predávajúceho (po vzájomnej dohode)

 

 1. DODANIE TOVARU A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE 

 

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. 

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK 

 

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom zverejneným na internetovej stránke predávajúceho: https://www.oilandia.com/reklamacie/.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Predávajúci týmto vyhlasuje, že osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s vyššie špecifikovanými právnymi predpismi. 

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

 1. titul,
 2. meno,
 3. priezvisko,
 4. veková hranica,
 5. bydlisko,
 6. e-mailová adresa,
 7. fakturačná adresa,
 8. adresa dodania tovaru,
 9. kontaktné telefónne číslo,
 10. cookies
 11. číslo účtu

a to za účelom uzavretia a plnenia zmlúv a plnenia záväzkov týkajúcich sa zmlúv, alebo v súvislosti s nimi, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Údaje sú spracúvane  pri riešení objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich e-shop, registrácii prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. 

V zmysle oddielu 2, čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytuje predávajúci kupujúcim ako dotknutým osobám nasledovné informácie: 

 1. Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je uzatvorenie zmlúv a plnenie záväzkov zmluvných strán s týchto zmlúv vyplývajúcich
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba.
 4. Kategórie príjemcov osobných údajov: Slovenská pošta, prepravné spoločnosti 
 5. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania

 

Kupujúci ako dotknutá osoba má v zmysle príslušných článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto práva:

 1.  právo od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov bez zbytočného odkladu,
 3. v nariadením stanovených prípadoch právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 4. právo v nariadením stanovených prípadoch požadovať na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo na prenosnosť údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi 

Kupujúci má možnosť tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@oilandia.com

g) Kupujúci má právo podať Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov a to na Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a to pre prípad, že nadobudne podozrenie, že spracúvanie jeho osobných údajov prevádzkovateľom, je v rozpore s Nariadením a príslušnými právnymi predpismi zabezpečujúcimi ochranu osobných údajov 

h) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavretie kúpnej zmluvy ani plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ..... a platnosť dňom.......

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, resp. akoukoľvek zmluvou uzatvorenou na diaľku sa budú riadiť predovšetkým objednávkou, potvrdením objednávky, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Pre prípad rozporu týchto VOP tak všeobecne záväzná právna úprava má prednosť pred všeobecne záväznou právnou úpravou.