Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI 

Fine Art STUDIO, st. r. o.

Obsah

 1. PRÁVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 2. PROVOZOVATEL E – SHOPU 
  1.     2.1. Totožnost provozovatele e-shopu
  2.     2.2. Kontaktní údaje provozovatele e-shopu
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSBNÝCH ÚDAJŮ 
 5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB V&Nbsp;RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
  1.     5.1. Právo na přístup k osobním údajům 
  2.     5.2. Právo na opravu osobních údajů 
  3.     5.3. Právo na vymazání osobních údajů 
  4.     5.4. Právo na omezení zpracovávání osobních údajů 
  5.     5.5. Právo namítat zpracování osobních údajů 
  6.     5.6. Právo na přenosnost dat 
  7.     5.7.Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu 
 6. SOUBORY COOKIES

1. PRÁVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Právní rámec ochrany osobních údajů na území Slovenské republiky je tvořen zákonem č.k. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95 o ochraně osobních údajů). Ve spojitosti se zpracováním osobních údajů našich zákazníků tímto ve smyslu výše uvedených právních předpisů poskytujeme následující informace o ochraně jejich osobních údajů:  

2. PROVOZOVATEL E – SHOPU 

2.1.Totožnost provozovatele e – shopu:

Název provozovatele:    Fine Art STUDIO, s. r. o.

Sídlo provozovatele:     Strmý vŕšok 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica

IČO provozovatele:     45 847 762

IČ DPH provozovatele:    2023117316

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka číslo: 67632/B

 1.     2.2. Kontaktní údaje provozovatele e-shopu:

E-mail:    info@oilandia.com 

Mobil:        +421 904 200 300

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/49/ES (obecné nařízení o ochraně je provozovatel při získávání osobních údajů povinen poskytnout dotyčné osobě informace týkající se účelu zpracování osobních údajů, pro který mají být osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování těchto údajů. 

Současně je provozovatel ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. 2  písm. a) téhož nařízení povinen poskytnout dotyčné osobě informace týkající se doby uchovávání osobních údajů, popřípadě, pokud takový údaj nelze poskytnout, tak tento nahradit kritérii pro jeho určení. 

Činnost naší obchodní společnosti je zaměřena na prodej zboží prostřednictvím e-shopu a proto jsou osobní údaje dotčených osob zpracovávány prioritně za účelem uzavření kupní smlouvy, případně za účelem naplnění účelu předsmluvních vztahů. 

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů

Zpracování objednávek bez registrace zákazníka 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 písm. b) Nařízení 

 

5 let

Registrace zákazníka

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 písm. b) Nařízení

Během trvání vedení zákaznického účtu a

5 let po jeho odstranění

Vedení účtu zákazníka v našem e-shopu

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba ve smyslu čl. 12.1. Čl. 1 písm. b) Nařízení

Po dobu trvání vedení zákaznického účtu a

5 let po jeho odstranění

Zprostředkování poskytnutých osobních údajů doručovatelem (blíže specifikovaným v obchodních podmínkách provozovatele) za účelem doručení objednaného zboží zákazníkem.

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě v  smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení

 

Po dobu nezbytnou pro naplnění účelu smluvního vztahu a

5 let ode dne naplnění smluvního vztahu 

Vyřizování reklamací a stížností zákazníků a vyřizování žádostí dotyčných osob spojených se zpracováním jejich osobních údajů

 

Zpracování je ve smyslu článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení nezbytná pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

5 let ode dne vyřízení reklamace  

Vedení účetnictví a plnění povinností s tím spojených

Zpracování je ve smyslu článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení nezbytná pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

10 rokov

Informační bulletin – newsletter 

Dotyčná osoba ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

2 roky ode dne, kdy dotyčná osoba udělila souhlas k zasílání, 2 roky ode dne, kdy byl tento souhlas dotyčnou osobou odvolán

Zpracování pošty 

Zpracování je ve smyslu článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení nezbytná pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

5 rokov 

Archivování dokumentů ve smyslu zákona č. 1/2006 395/2002 Sb. Zákon o archivech a registraturách

Zpracování je ve smyslu článku. Čl. 1 písm. c) Nařízení nezbytná pro splnění zákonné povinnosti provozovatele

 

Uplatňování právních nároků naší společnosti v rámci soustavy soudů České republiky, obhajoba v rámci uplatňování práv dotčených osob

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě v  ;smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení

Po dobu nezbytnou pro naplnění daného právního základu 

Zpracování údajů z karet ISIC (International Student Identity Card) a jiných věrnostních programů za účelem poskytování slev

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě v  ;smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení

5 let ode dne poskytnutí slevy 

Personalizovaná reklama, marketing, sociální sítě 

Dotyčná osoba ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů

2 roky ode dne, kdy dotyčná osoba udělila souhlas k zasílání, 2 roky ode dne, kdy byl tento souhlas dotyčnou osobou odvolán

Informační a kybernetická bezpečnost 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody dotyčné osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobu dítě v  ;smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení

Po dobu nezbytnou pro naplnění účelu oprávněného zájmu provozovatele nebo třetí strany 

 

4. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V smyslu či. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/49/ES (obecné nařízení o ochraně); je provozovatel při získávání osobních údajů povinen poskytnout dotyčné osobě informace týkající se příjemců nebo kategorie příjemců pro případ, že takové osoby, případně kategorie existují. 

Osobní údaje dotčených osob, tedy našich zákazníků, jsou zpracovávány zaměstnanci naší společnosti a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu předsmluvních a smluvních vztahů. Naše společnost, jako provozovatel, je ve smyslu ustanovení § 79 ods. 2 zákona č . 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů povinna zavázat mlčenlivostí o osobních údajích fyzické osoby, které do styku s osobními údaji dotčených osob přijdou. Tyto osoby jsou následně povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti i po skončení pracovního poměru. 

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost při naplňování povinností vázajících se k své obchodní činnosti spolupracuje i s jinými subjekty, jimiž jsou např. poskytovatelé účetních služeb, advokátní kanceláře a jiné, s těmito uzavírá smyslu ustanovení § 269 ods. 2 a § 271 zákona č . 513/1991 Sb. Obchodní zákoník smlouvy o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací. Naše společnost tyto smlouvy uzavírá s právnickými osobami, resp. fyzickými osobami v postavení podnikatelů, které sice nejsou v postavení provozovatele, a tedy nezpracovávají osobní údaje zákazníků přímo v měně naší společnosti, avšak určitým způsobem mají přístup k jejich osobním údajům. Těmito osobami jsou: 

 • Advokátní kanceláře
 • Poskytovatelé poradenských a vzdělávacích služeb
 • Poskytovatelé účetních služeb
 • Poskytovatelé služeb v oblasti daňového poradenství
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Poskytovatelé auditorských služeb

5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB V&Nbsp;RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V smyslu či. 2 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/49/ES (obecné nařízení o ochraně je provozovatel povinen poskytnout dotyčné osobě informace vázající se k existenci práva dotyčné osoby požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se této osoby a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracovávání osobních údajů, jakož i práva na přenosnost. údajů. Zákazníci naší společnosti si tato práva mohou uplatnit telefonicky, prostřednictvím e-mailu, případně písemnou žádostí zaslanou na adresu naší společnosti.

V smyslu či. 2 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/49/ES (obecné nařízení o ochraně je provozovatel povinen poskytnout dotyčné osobě informace vázající se k existenci práva dotyčné osoby podat Kontrolnímu úřadu stížnost.

5.1.Právo na přístup k osobním údajům 

Naši zákazníci mají jako dotčené osoby právo na získání potvrzení o tom, zda zpracováváme jejich osobní údaje a pro případ jejich zpracování mají právo na informace týkající se charakteru zpracovávaných údajů, účelu zpracování osobních údajů a kategorie příjemců osobních údajů, doby uchovávání osobních údajů a jejich možného přenosu do třetích zemí. 

​​​​​​​5.2.Právo na opravu osobních údajů 

Pro případ, že z naší strany dojde k omylu, mají naši zákazníci právo požádat naši společnost o opravu osobních údajů a v případě registrace mají právo na individuální opravu.

5.3. Právo na vymazání osobních údajů 

Naši zákazníci mají v případě splnění podmínek právo na výmaz jejich osobních údajů, které zpracováváme. Mezi tyto podmínky patří odpadnutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány, odvolání souhlasu se zpracováním, nezákonné zpracování osobních údajů a namítání zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů.

Pro případ uplatnění práva na výmaz osobních údajů budou tyto naší společností vymazány. 

​​​​​​​5.4. Právo na omezení zpracovávání osobních údajů 

Naši zákazníci mají právo na omezení zpracování osobních údajů. 

5.5. Právo namítat zpracování osobních údajů 

Naši zákazníci mají právo namítat zpracování jejich osobních údajů a to pro případ, pokud se jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší společnosti a pro případ zpracování jejich osobních údajů za účelem PR.

​​​​​​​5.6. Právo na přenosnost dat 

Naši zákazníci mají v případě potřeby, resp. zájmu o přenos osobních údajů právo podat naší společnosti žádost o realizaci přenosu. V takovém případě naše společnost přenese osobní údaje k provozovateli, kterého si naši zákazníci sami zvolí.

​​​​​​​5.7. Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu 

Naši zákazníci mají pro případ podezření, že jejich osobní údaje zpracováváme nezákonně, tedy v rozporu s platnou legislativou, právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je na území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem: Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27. Bližší informace naleznete na stránce: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

6. SOUBORY COOKIES

    Cookies v zásadě  představují malé soubory, které se ukládají do zařízení našich zákazníků. mobilní telefon, počítač, tablet, nebo jiné. Tyto soubory jsou zdrojem informací o tom, ze které webové stránky pocházejí, dobu jejich uchovávání na vašem zařízení a také uchovávají určité hodnoty, jako například. jazyk stránky. 

    Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost působí na internetu, kde nabízí určité služby, i my používáme cookies. 

    Naše společnost využívá funkční a technické cookies, které nám slouží k zajištění správného fungování naší webové stránky. V případě funkčních a technických cookies se vzhledem ke krátkodobosti uchovávání nevyžaduje souhlas k přístupu k jejich ukládání.

    Pro případ nejasností nebo zájmu o jakékoli další informace vážící se k ochraně osobních údajů nás mohou naši zákazníci kontaktovat emailem na adrese: info@oilandia.com