Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

Obsah

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 2. ZÁKLADNÍ POJMY 
  1.     2.1. Prodávající 
  2.     2.2. Kupující 
  3.     2.3. E-shop
  4.     2.4. Spotřebitel
  5.     2.5. Výrobce 
 3. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
  1.     3.1. Oznámení prodávajícího spotřebiteli o předsmluvních informací  
  2.     3.2. Objednávka 
  3.     3.3. Změna a zrušení objednávky
  4.     3.4. Odstoupení od smlouvy
 4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ 
 5. ČAS DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 6. MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 7. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ 
 8. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ 
 9. REKLAMAČNÍ ŘÁD 
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti zmluvných stran, kterými jsou na straně jedné kupující a na straně druhé prodávající, společnost Fine Art STUDIO, s. r. o., se sídlem Strmý vršek 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica, IČO: 45&847 762, IČ DPH: 2023117316, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Od3: na dálku, resp. při uzavírání kupních smlouv prostřednictvím internetového obchodu, E-shopu, který je umístěn na internetové stránce www.oilandia.com

 

 1. ZÁKLADNÍ POJMY 

 

 1.     2.1. Prodávající: 

Prodávajícím se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti nebo povolání, nebo osoba jednající jejím jménem nebo na její účet.

Prodávajícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Fine Art STUDIO, s. r. o., se sídlem Strmý vršek 33, 841 06Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 45 847 762, DIČ: 2023117316, zapsaná vObchod Sro: 7 /p>

 

 1.     2.2. Kupující: 

Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání smluv s prodávajícím vystupuje jako spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel a každá právnická osoba.

 

  1.     2.3. E – shop:

E – shopem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí internetový obchod prodávajícího, společnosti Fine Art STUDIO, s. r. o., se sídlem Strmý vršek 33, 841 06Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 45 847 762, DIČ: 2023117316, zapsaná v Obchodním rejstříku I,Obchod na internetové stránce www.oilandia.com.

 

  1.     2.4. Spotřebitel: 

Spotřebitelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 

  1.     2.5. Výrobce: 

Výrobcem se rozumí osoba, která výrobek vyrobí, vytěží, obnoví, upraví nebo jinak získá a má sídlo nebo místo podnikání na území členského státu Evropské unie, členského státu Evropského hospodářského prostoru nebo Turecka, nebo ten, kdo se za výrobce vydává označením výrobku svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem, nebo osoba z dodavatelského řetězce, jejíž činnost může ovlivnit bezpečnostní vlastnosti výrobku.

 

 1. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 

 1.     3.1. Oznámení prodávajícího spotřebiteli o předsmluvních informacích

Před uzavřením smlouvy na dálku, resp. pro odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu, prodávající tímto jasně a srozumitelně a způsobem přiměřeným použitému prostředku dálkové komunikace sděluje tyto informace:

 1. hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě,
 2. obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná,
 3. telefonní číslo prodávajícího a další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má,
 4. adresu prodávajícího nebo osoby, jejíž jménem prodávající jedná, na které může spotřebitel uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, pokud se tato adresa liší od adresy uvedené v písmenu b),
 5. celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služby cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být započteny takové náklady nebo poplatky; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo dohodu o předplatném, prodávající informuje spotřebitele o celkové ceně za zúčtovací období ao ceně za jeden měsíc, je-li délka zúčtovacího období odlišná, a nelze-li tuto cenu určit předem, o způsobu, jakým se vypočítá,
 6. cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které lze využít pro účely uzavření smlouvy, pokud jde o číslo služby se zvýšeným tarifem,
 7. platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů,
 8. informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy; prodávající zároveň poskytne spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. informaci o nemožnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 6 písm. c) Zákon č. 102/2014 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího
 10. informaci o tom, že pokud kupující odstoupí od smlouvy, bude povinen nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 10 ods. 3 zákona č.. 102/2014 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně některých, kromě případu, kdy prodávající souhlasil, že je bude nést sám, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku , i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 11. informaci o případné povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, a to v těchto obchodních podmínkách umístěných na příslušné podstránce webového sídla prodávajícího,
 12. poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby ve smyslu ustanovení § 622 a 623 zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník,
 13. informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, jak stanoví ustanovení § 502 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných spotřebitelům po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková pomoc poskytována,
 14. informaci o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy,
 15. informaci o minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,
 16. informaci o povinnosti spotřebitele zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,
 17. informaci o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné.
 18. informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů 391/2015 Sb., Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.

 

  1.     18.2. Uzavření kupní smlouvy - objednávka 

K uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě prodávající dodá kupujícímu objednané zboží (dále jen „kupní smlouva“, nebo také „smlouva“) dochází na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy a písemného přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.  

Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího adresovaná prodávajícímu. Objednávku lze uskutečnit pouze vyplněním Objednávkového formuláře na internetové stránce prodávajícího. 

Pro případ, že objednávku realizuje fyzická osoba jako spotřebitel, do objednávkového formuláře uvede své jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pro případ, že objednávku realizuje fyzická osoba - podnikatel, nebo právnická osoba, do objednávkového formuláře uvede obchodní jméno, IČO, DIČ / DIČ a fakturační adresu je-li odlišná od adresy doručení. Objednávka obsahuje vyjádření souhlasu kupujícího s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající se zavazuje kupujícímu po odeslání objednávky na poslat na e-mail zadaný kupujícím potvrzení o přijetí objednávky. Následně se prodávající zavazuje odeslat kupujícímu informace vážící se ke stavu objednávky kupujícího.

K akceptaci objednávky zboží ze strany prodávajícího, resp. k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení správné a zcela vyplněné objednávky prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailem) ze strany prodávajícího, přičemž tento si současně vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny již objednaného zboží (prodávající tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá na změně dodavatelských cen toho daného zboží). 

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku i mlčky, resp. bez uvedení důvodu. Jakákoli změna objednávky po uzavření kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu kupní smlouvy a je možná jen po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího. Návrh na změnu obsahu kupní smlouvy není prodávající zavázán přijmout. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

  1.     18.3. Změna nebo odvolání objednávky 

Dokud nebylo zboží kupujícímu odesláno, má kupující právo svou objednávku změnit nebo odvolat, aniž by si prodávající účtoval případně penále nebo jiné poplatky.

V případě, že již byla zaplacena kupní cena a došlo k odvolání nebo změně objednávky dle tohoto bodu VOP, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, případně se kupující zavazuje doplatit rozdíl mezi původní objednávkou a změněnou objednávkou. ve lhůtě 14 pracovních dnů bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím nebo prodávajícím, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Uvedená možnost se nevztahuje na případy, kdy bylo zboží zhotoveno podle zvláštních požadavků kupujícího, kdy bylo zboží vyrobeno na míru nebo kdy bylo zboží určeno zvlášť pro jednoho kupujícího.

 

  1.     18.4. Odstoupení od smlouvy 

Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku v zákonné lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ustanovení § 7 ods. 1 písm. a) zákona 102/2014 Sb z., Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. Zboží se považuje za převzaté, když kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou přepravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo jsou-li zboží objednané v jedné objednávce dodáváno odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,< /li>
 2. prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,
 4. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 6. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 7. prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 8. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které kupující výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího a kupující si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 9. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil,&lbsp;
 10. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 11. poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 12. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího v listinné podobě dopisem zaslaným doporučenou poštou na adresu: Fine Art STUDIO, s. r. o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica nebo prostřednictvím e-mailu odeslaného prodávajícímu na e-mail: info@oilandia.com.  ;

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od kupní smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty. Při pochybnostech o doručení se kupujícím odeslané oznámení o odstoupení od kupní smlouvy považuje za doručené uplynutím času přiměřeného použitému způsobu doručování, pokud kupující umí prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou kupujícímu v rámci předsmluvních informací nebo na adresu, jejíž změna byla kupujícímu náležitě oznámena prodávajícím po uzavření. kupní smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nelze dodat prodávajícímu z důvodů podle zvláštního předpisu, oznámení o odstoupení od kupní smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání prodávajícímu na adresu podle první věty.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od začátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla nikdy vznikla a její účastníci jsou povinen vrátit si poskytnutá plnění. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, uhradí spotřebitel prodávajícímu náklady, které mu vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele při odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 102/2014 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího.

 

 1. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ 

 

Kupní cena za objednané zboží je uvedena v e-shopu prodávajícího, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky. Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Euro. Kupní cena zboží nezahrnuje poštovné, které bude kupujícímu účtováno zvlášť podle způsobu doručení zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.

Kupujúci sa po uzavretí kúpnej zmluvy zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane poštovného a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený si vybrať:

 1. Online platba kartou - platba kartou online na účet prodávajícího před dodáním zboží s využitím debetních nebo kreditních platebních karet
 2. Online platba bankovním převodem

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Cena nezahrnuje poradenskou činnost, dopravu ani žádné jiné náklady, pokud tyto nejsou uvedeny v definici produktu. Cena zboží je stanovena na základě platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo po dobu trvání doby uvedené při zvýhodněné ceně.

Pro případ, že se kupující aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, prodávající a kupující mezi sebou dohodnou platební a dodací podmínky individuálně. Při doručení objednávky do ČR kupující platí cenu zboží a dopravu v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu Národní banky Slovenska (www.nbs.sk).

 

V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží, případně toto nepřevezme, prodávající má právo požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Kupujícímu, který nepřevzal objednané zboží bude ze strany prodávajícího zaslán email se žádostí o informaci vztahující se na další postup s jeho objednávkou. ,. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu zpětnou vazbu a to ve lhůtě 7 dnů ode dne odeslání emailu. Pokud kupující požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel má právo na náhradu nákladů spojených s přepravou a tato částka bude přičtena k celkové ceně zásilky. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednavatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována a kupující nemá právo na vrácení kupní ceny.

 

 1. ČAS DODÁNÍ ZBOŽÍ 

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratší době po obdržení elektronického formuláře s objednávkou a po uhrazení kupní ceny, avšak nejpozději v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Kupující vytvořením objednávky souhlasí s prodloužením dodací lhůty pro případ, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že prodávající není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že kupující objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, prodávající dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, uděluje kupující prodávajícímu souhlas s poskytnutím osobních údajů smluvnímu za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

 

 1. MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ 

 

Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako dodací adresu.

 

 1. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

 

Kupující má právo vybrat si způsob doručení zboží do místa dodání a následujících možností: :

 1. Česká pošta - kurýrem na adresu uvedenou kupujícím nebo balíkem na poštu
 2. Doručení kurýrem GLS, SPL, případně jiné 
 3. Osobní odběr u prodávajícího (po vzájemné dohodě)

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ  PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ  

 

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny za zboží. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme přechází na něj nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. 

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

 

Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem zveřejněným na internetové stránce prodávajícího: https://www.oilandia.com/reklamace/ .

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prodávající tímto prohlašuje, že osobní údaje kupujících zpracovává v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a že přijal všechna nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění zpracovávání osobních údajů v souladu s výše specifikovanými právními předpisy.

Prodávající zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu:

 1. titul,
 2. jméno,
 3. příjmení,
 4. věková hranice,
 5. bydliště,
 6. e-mailová adresa,
 7. fakturační adresa,
 8. adresa dodání zboží,
 9. kontaktní telefonní číslo,
 10. cookies
 11. číslo účtu

a to za účelem uzavření a plnění smluv a plnění závazků týkajících se smluv, nebo v souvislosti s nimi, jakož iv předsmluvních vztazích s dotčenými osobami. Údaje jsou zpracovávány  při řešení objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného zboží, evidenci objednávek a kupních smluv, evidenci osob navštěvujících e-shop, registraci prostřednictvím e-shopu a při vyřizování případných reklamací.

V smyslu oddílu 2, Čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů poskytuje prodávající kupujícím jako dotčeným osobám následující informace: 

 1. Provozovatelem je prodávající a jeho identifikační údaje a kontaktní údaje jsou uvedeny ve Všeobecných ustanoveních těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Účelem zpracovávání osobních údajů provozovatelem je uzavření smluv a plnění závazků smluvních stran s těchto smluv vyplývajících
 3. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smluv, jejíž smluvní stranou je kupující jako dotyčná osoba.
 4. Kategorie příjemců osobních údajů: Česká pošta, přepravní společnosti 
 5. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování

 

Kupující jako dotčená osoba má ve smyslu příslušných článků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů vůči prodávajícímu jako provozovateli tato práva:

p>
 1.  právo od prodávajícího jako provozovatele přístup k osobním údajům, které se ho týkají (tj. právo na potvrzení, zda se osobní údaje zpracovávají a pokud ano, i právo na všechny informace ohledně zpracování v rozsahu podle Nařízení a na bezplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů),
 2. právo na opravu nesprávných osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 3. v nařízením stanovených případech právo na vymazání osobních údajů („právo na zapomnění“),
 4. právo v nařízením stanovených případech požadovat k omezení zpracovávání osobních údajů,
 5. právo na přenositelnost údajů dalšímu provozovateli 

Kupující má možnost tato práva uplatnit kdykoli zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího info@oilandia.com

>

g) Kupující má právo podat Návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů a to na Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky a to pro případ, že nabude podezření, že zpracování jeho osobních údajů provozovatelem, je v rozporu s ;Nařízením a příslušnými právními předpisy zajišťujícími ochranu osobních údajů 

h) Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem na uzavření smlouvy. Kupující není povinen poskytnout prodávajícímu osobní údaje. V případě neposkytnutí osobních údajů není možné uzavření kupní smlouvy ani plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem ..... a platnost dnem.......

Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího

Právní vztahy založené kupní smlouvou, resp. jakoukoli smlouvou uzavřenou na dálku se budou řídit především objednávkou, potvrzením objednávky, ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro případ rozporu těchto VOP tak obecně závazná právní úprava má přednost před obecně závaznou právní úpravou.