Informácie o spracovaní osobných údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI 

Fine Art STUDIO, s. r. o.

Obsah

 

 1. PRÁVNY RÁMEC OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 2. PREVÁDZKOVATEĽ E – SHOPU 
  1.     2.1. Totožnosť prevádzkovateľa e – shopu 
  2.     2.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa e – shopu
 3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 4. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSBNÝCH ÚDAJOV 
 5. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB V RÁMCI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
  1.     5.1. Právo na prístup k osobným údajom 
  2.     5.2. Právo na opravu osobných údajov 
  3.     5.3. Právo na vymazanie osobných údajov 
  4.     5.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
  5.     5.5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
  6.     5.6. Právo na prenosnosť údajov 
  7.     5.7.Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
 6. SÚBORY COOKIES

 

 

 1. PRÁVNY RÁMEC OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Právny rámec ochrany osobných údajov na území Slovenskej republiky je tvorený zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). V spojitosti so spracúvaním osobných údajov našich zákazníkov týmto v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov poskytujeme nasledovné informácie o ochrane ich osobných údajov: 

 

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ E – SHOPU 

 

 1.     2.1.Totožnosť prevádzkovateľa e – shopu:

Názov prevádzkovateľa:    Fine Art STUDIO, s. r. o.

Sídlo prevádzkovateľa:     Strmý vŕšok 33, 841 06Bratislava – Záhorská Bystrica

IČO prevádzkovateľa:     45 847 762

IČ DPH prevádzkovateľa:    2023117316

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 67632/B

 1.     2.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa e – shopu:

E-mail:    info@oilandia.com 

Mobil:        +421 904 200 300

 

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V zmysle článku 13 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie týkajúce sa účelu spracúvania osobných údajov, na ktorý majú byť osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania týchto údajov. 

Súčasne je prevádzkovateľ v zmysle článku 13 ods. 2  písm. a) toho istého nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie týkajúce sa doby uchovávania osobných údajov, prípadne, ak takýto údaj nie je možné poskytnúť, tak tento nahradiť kritériami na jeho určenie. 

Činnosť našej obchodnej spoločnosti je zameraná na predaj tovaru prostredníctvom e-shopu a preto sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané prioritne za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, prípadne za účelom naplnenia účelu predzmluvných vzťahov. 

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

Spracovanie objednávok bez registrácie zákazníka 

Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 

 

5 rokov

Registrácia zákazníka

Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Počas trvania vedenia zákazníckeho účtu a

5 rokov po jeho odstránení

Vedenie účtu zákazníka v našom e-shope

Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

Po dobu trvania vedenia zákazníckeho účtu a

5 rokov po jeho odstránení

Sprostredkovanie poskytnutých osobných údajov doručovateľom (bližšie špecifikovaným v obchodných podmienkach prevádzkovateľa) za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkom. 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

Po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu zmluvného vzťahu a

5 rokov odo dňa naplnenia zmluvného vzťahu 

Vybavovanie reklamácií a sťažností zákazníkov a vybavovanie žiadostí dotknutých osôb spojených so spracúvaním ich osobných údajov

 

Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 

5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie 

Vedenie účtovníctva a plnenie povinností s tým spojených 

Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

10 rokov

Informačný bulletin – newsletter 

Dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

2 roky odo dňa, kedy dotknutá osoba udelila súhlas na zasielanie, 2 roky odo dňa, kedy bol tento súhlas dotknutou osobou odvolaný

Spracovanie pošty 

Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 

5 rokov 

Archivovanie dokumentov v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach 

Spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

Uplatňovanie právnych nárokov našej spoločnosti v rámci sústavy súdov Slovenskej republiky, obhajoba v rámci uplatňovania práv dotknutých osôb 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Po dobu nevyhnutnú na pre naplnenie daného právneho základu 

Spracúvanie údajov z kariet ISIC (International Student Identity Card) a iných vernostných programov za účelom poskytovania zliav 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

5 rokov odo dňa poskytnutia zľavy 

Personalizovaná reklama, marketing, sociálne siete 

Dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

2 roky odo dňa, kedy dotknutá osoba udelila súhlas na zasielanie, 2 roky odo dňa, kedy bol tento súhlas dotknutou osobou odvolaný

Informačná a kybernetická bezpečnosť 

Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany 

 

 

 1. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

V zmysle článku 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie týkajúce sa príjemcov alebo kategórie príjemcov pre prípad, že takéto osoby, prípade kategórie existujú. 

 

Osobné údaje dotknutých osôb, teda našich zákazníkov, sú spracúvané zamestnancami našej spoločnosti a to v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelu predzmluvných a zmluvných vzťahov. Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ, je v zmysle ustanovenia § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb prídu. Tieto osoby sú následné povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti aj po skončení pracovného pomeru. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť pri napĺňaní povinností viažúcich sa k svojej obchodnej činnosti spolupracuje aj s inými subjektami, ktorými sú napr. poskytovatelia účtovných služieb, advokátske kancelárie a iné, s týmito uzatvára zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií. Naša spoločnosť tieto zmluvy uzatvára s právnickými osobami, resp. fyzickými osobami v postavení podnikateľov, ktoré síce nie sú v postavení prevádzkovateľa, a teda nespracúvajú osobné údaje zákazníkov priamo v mene našej spoločnosti, avšak určitým spôsobom majú prístup k ich osobným údajom. Týmito osobami sú: 

 

 • Advokátske kancelárie
 • Poskytovatelia poradenských a vzdelávacích služieb
 • Poskytovatelia účtovníckych služieb
 • Poskytovatelia služieb v oblasti daňového poradenstva
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovatelia audítorských služieb

 

 

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB V RÁMCI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V zmysle článku 13 ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie viažúce sa k existencii práva dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa tejto osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov. Zákazníci našej spoločnosti si tieto práva môžu uplatniť telefonicky, prostredníctvom e-mailu, prípadne písomnou žiadosťou zaslanou na adresu našej spoločnosti.

 

V zmysle článku 13 ods. 2 písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie viažúce sa k existencii práva dotknutej osoby podať dozornému orgánu sťažnosť. 

 

 1.     5.1.Právo na prístup k osobným údajom 

Naši zákazníci majú ako dotknuté osoby právo na získanie potvrdenia o tom, či spracúvame ich osobné údaje a pre prípad ich spracúvania majú právo na informácie týkajúce sa charakteru spracúvaných údajov, účelu spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov, doby uchovávania osobných údajov a ich možného prenosu do tretích krajín. 

  1.     5.2.Právo na opravu osobných údajov 

Pre prípad, že z našej strany dôjde k omylu, majú naši zákazníci právo požiadať našu spoločnosť o opravu osobných údajov a v prípade registrácie majú právo na individuálnu opravu. 

  1.     5.3. Právo na vymazanie osobných údajov 

Naši zákazníci majú v prípade splnenia podmienok právo na výmaz ich osobných údajov, ktoré spracúvame. Medzi tieto podmienky patrí odpadnutie účelu, na ktoré boli osobné údaje spracúvane, odvolanie súhlasu so spracúvaním, nezákonné spracúvanie osobných údajov a namietanie spracúvania osobných údajov z dôvodu oprávnených záujmov. 

Pre prípad uplatnenia práva na výmaz osobných údajov budú tieto našou spoločnosťou vymazané. 

  1.     5.4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Naši zákazníci majú právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. 

 1.     5.5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov 

Naši zákazníci majú právo namietať spracúvanie ich osobných údajov a to pre prípad, ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti a pre prípad spracúvania ich osobných údajov za účelom PR. 

  1.     5.6. Právo na prenosnosť údajov 

Naši zákazníci majú v prípade potreby, resp. záujmu o prenos osobných údajov právo podať našej spoločnosti žiadosť o realizáciu prenosu. V takomto prípade naša spoločnosť prenesie osobné údaje k prevádzkovateľovi, ktorého si naši zákazníci sami zvolia. 

  1.     5.7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Naši zákazníci majú pre prípad podozrenia, že ich osobné údaje spracúvame nezákonne, teda v rozpore s platnou legislatívou, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Bližšie informácie nájdete na stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 1. SÚBORY COOKIES

 

    Cookies v zásade  predstavujú malé súbory, ktoré sa ukladajú do zariadení našich zákazníkov, ktorými sú napr. mobilný telefón, počítač, tablet, alebo iné. Tieto súbory sú zdrojom informácií o tom, z ktorej webovej stránky pochádzajú, dobu ich uchovávania na vašom zariadení a taktiež uchovávajú určité hodnoty, ako napr. jazyk stránky. 

    Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť pôsobí na internete, kde ponúka určité služby, aj my používame cookies. 

    Naša spoločnosť využíva funkčné a technické cookies, ktoré nám slúžia na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky. V prípade funkčných a technických cookies sa vzhľadom na krátkodobosť uchovávania nevyžaduje súhlas na prístup k nim a na ich ukladanie. 

 

 

 

    Pre prípad nejasností alebo záujmu o akékoľvek ďalšie informácie viažúce sa k ochrane osobných údajov nás môžu naši zákazníci kontaktovať emailom na adrese: info@oilandia.com

 

 

: